Publications

Monographs

M. Wiśniewska-Drewniak, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku, Nicolaus Copernicus Univ. Publishing House, Toruń 2019, pp. 615.

(detailed description of the book can be found in the tab "Research on community archives")


Edited books

Urkunden, Archive, Kontexte, ed. by M. Wiśniewska-Drewniak, K. Pepłowska, V&R unipress / Brill Deutschland GmbH, Göttingen 2022, pp. 215.


Journal articles

M. Wiśniewska, Postmodernizm a archiwa społeczne, "Archiwista Polski", 2 (70)/2013, pp. 25-29 [Postmodernism and community archives].

M. Wiśniewska, Archiwum jako miejsce pamięci, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 4 (6)/2013, pp. 137-148, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2013.004 [Archives as les lieux de mémoire].

M. Wiśniewska, Badanie archiwów społecznych metodą wielokrotnego studium przypadku - metodologia, "Archiwista Polski", 1 (81)/2016, pp. 39-53 [Studying community archives using multiple case study - methodology].

M. Wiśniewska, Amerykańscy archiwiści o oral history - przegląd tematyki tekstów publikowanych w drugiej połowie XX wieku na łamach „American Archivist”, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 6 (8)/2015, pp. 11-59, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.001[American archivists about oral history - review of texts published in the second half of the 20th century on the pages of "The American Archivist"].

M. Wiśniewska, Digital community archives – selected examples, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 6 (8)/2015, pp. 221-236, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.008.

M. Wiśniewska-Drewniak, Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Społeczne – studium porównawcze dwóch cyfrowych archiwów społecznych, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 7 (9)/2016, pp. 91-111, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2016.005 [Digital Archives of Łódź Citizens Miastograf.pl and Community Archives of Bronowice - a comparative study of two digital community archives].

M. Wiśniewska-Drewniak, Education in community archives: the KARTA Centre and the General Elżbieta Zawacka Foundation, "Journal of Education, Culture and Society", 2/2017, pp. 296-305, DOI: https://doi.org/10.15503/jecs20172.296.305.

M. Wiśniewska-Drewniak, O rosnącym zainteresowaniu archiwami społecznymi w Polsce, "Kwartalnik Trzeci Sektor", 41 (1/2018), pp. 70-82, DOI: http://dx.doi.org/10.26368/17332265-041-1-2018-4 [About growing interest in community archives in Poland].

M. Wiśniewska-Drewniak, Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy, "Zarządzanie w Kulturze", 3/2018, pp. 273-286, DOI: http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.18.018.9472 [Impact of project financing on the operation of community archives as a possible research problem].

M. Wiśniewska-Drewniak, Czasopismo „Archival Science” w latach 2011–2020 – analiza treści artykułów naukowych, „Archeion”, 121/2020, pp. 342-371, DOI: http://dx.doi.org/10.4467/26581264ARC.20.013.12970 [The Archival Science journal in the years 2011–2020 – an analysis of research papers].

M. Wiśniewska-Drewniak, Archival description in Polish community archives: Three examples from a multiple case study, “Education for Information”, vol. 37, no. 1, 2021, pp. 121-145, DOI: https://dx.doi.org/10.3233/EFI-190361.

M. Wiśniewska-Drewniak, Emocje, afekty, archiwa i selekcja. Ekscytujące drogi nowej humanistyki, "Archeion", t. 122/2021, first view, DOI: https://doi.org/10.4467/26581264ARC.21.013.14493. [Emotions, affects, archives, and selection. The exciting paths of the new humanities]

M. Wiśniewska-Drewniak, J. Lowry, N. Kravchenko, "Maybe in a few years I'll be able to look at it": a preliminary study of documentary issues in the Ukrainian refugee experience, "Archival Science", 2022, DOI: https://doi.org/10.1007/s10502-022-09407-1.

Chapters in monographs

M. Wiśniewska, Archiwalia dotyczące przełomu 1989–1993 w archiwach społecznych, [in:] I Lubelska Jesień Historyczna. Materiały konferencyjne, Wydział Humanistyczny UMCS, Lublin 2012, pp. 374-380 [Archival materials about the breakthrough of 1989-1993 in community archives].

M. Wiśniewska, Teoria archiwalna w archiwach społecznych, [in:] Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki „Od pergaminu do blu-raya”, ed. by H. Ciechanowski, Studenckie Koło Naukowe Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2013, pp. 20-37 [Archival theory in community archives].

M. Wiśniewska, Archiwum społeczne – archiwum emocji, [in:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, ed. by W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, pp. 77-86 [Community archives - archives of emotions].

M. Wiśniewska, Egodokumentalność archiwów społecznych, [in:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. by W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Olsztyn-Warszawa 2014, pp. 255-265 [Ego-document nature of community archives].

M. Wiśniewska, Funkcje archiwów społecznych, [in:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, ed. by T. Czarnota, M. Konstankiewicz, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa-Lublin 2015, pp. 63-69 [Functions of community archives].

M. Wiśniewska, Struktura zasobu archiwów społecznych, [in:] Symposia Archivistica, vol. 1: Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, pp. 121-134 [Structures of holdings of community archives].

M. Wiśniewska, Relacje oral history w internecie – kilka przykładów z Polski, [in:] Belliculum diplomaticum VI Thorunense: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, ed. by K. Kopiński, J. Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2016, pp. 217-233 [Oral history on the Internet - several examples from Poland].

M. Wiśniewska, History of community archiving in Poland, [in:] Engaging with Records and Archives: Histories and Theories, ed. by F. Foscarini, H. MacNeil, B. Mak, G. Oliver, Facet Publishing, London 2016, pp. 195-209.

M. Wiśniewska-Drewniak, Badanie zarządzania dokumentacją z użyciem metod empirycznych badań jakościowych, [in:] Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, vol. 7: Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, ed. by R. Degen, M. Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, pp. 77-93. [preprint] [Studying records management using empirical methods of qualitative studies].

M. Wiśniewska-Drewniak, Badania archiwów społecznych: w poszukiwaniu lokalnych archiwistyk, [in:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, ed. by W. Chorążyczewski, A. Rosa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, pp. 243-261 [Studying community archives: in search for local archivistics].

M. Wiśniewska-Drewniak, Opis archiwalny w archiwach społecznych: Bronowickie Archiwum Społeczne i Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, [in:] Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, ed. by W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Zmudziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, pp. 263-292 [Archival description in community archives: Community Archives of Bronowice and South-Eastern Research Institute].

M. Wiśniewska-Drewniak, Terenowe badanie archiwów społecznych: refleksje z podróży po pograniczach, [in:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 6: Pogranicza archiwistyki, ed. by W. Chorążyczewski, A. Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, pp. 101-117 [Field studies in community archives: Thoughts after a journey through borderlands].

M. Wiśniewska-Drewniak, Wyszukiwanie w archiwach społecznych – wstęp do zagadnienia, [w:] Symposia Archivistica, vol. 6: Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, ed. by A. Żeglińska, M. Żuławnik, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, s. 167-175 [Information search in community archives - introduction].

M. Wiśniewska-Drewniak, Archival Appraisal in Community Archives, [in:] Urkunden, Archive, Kontexte, ed. by M. Wiśniewska-Drewniak, K. Pepłowska, V&R unipress / Brill Deutschland GmbH, Göttingen 2022, p. 197-210.Reviews in scientific journals

M. Wiśniewska, Archiwistyka społeczna, red. merytoryczna Katarzyna Ziętal, Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 147, "Archiwista Polski", 3 (71)/2013 , pp. 67-75.

M. Wiśniewska, Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w Polsce – przewodnik, przygot. materiału do publ. Agnieszka Kudełka, Małgorzata Kudosz, Ewa Sularz, oprac. red. Marta Drobnik, Anna Morawska, Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2014, ss. 332, "Archiwista Polski", 3 (75)/2014, pp. 92-95.

M. Wiśniewska, Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2013, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 5 (7)/2014, pp. 247-250, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2014.022.

M. Wiśniewska-Drewniak, Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako „strażnik pamięci”. Studia historyczno-archiwalne, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby, Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, ss. 289, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 8 (10)/2017, pp. 259-262, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2017.016.

M. Wiśniewska-Drewniak, ARCHIWA SPOŁECZNE W POLSCE. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY, red. K. Ziętal, Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2016, ss. 103, "Archeion", vol. 118, 2017, pp. 517-525.


Reports from conferences

M. Wiśniewska, Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce. Lublin, 8 listopada 2012 r., "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 3 (5)/2012, pp. 254-266.

M. Wiśniewska, XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, "Głos Uczelni", 5 (327), May 2013, p. 12.

M. Wiśniewska, Sprawozdanie z konferencji I-CHORA 7 – Seventh International Conference on the History of Records and Archives (Amsterdam, 29-31 lipca 2015 r.), "Archiwista Polski", 4 (80)/2015, pp. 84-86.

M. Wiśniewska-Drewniak, II Kongres Archiwów Społecznych, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 8 (10)/2017, pp. 193-204, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2017.010.


Others (including popular science texts)

M. Wiśniewska, Działalność edukacyjna archiwów społecznych, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Wisniewska_portal_ost.pdf [link inactive] [published: 2014] [Educational activity of community archives].

M. Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, [published: 3.11.2016].

M. Wiśniewska-Drewniak, Diffengine – narzędzie do śledzenia zmian w treści newsów publikowanych online [published: 14.05.2018] [Diffengine - a tool for tracking changes in on-line news].

M. Wiśniewska-Drewniak, Sieć jako historia [published: 12.06.2018] [The Web as history].

M. Wiśniewska-Drewniak, Odkopywanie cyfrowego miasta, czyli o archeologii Internetu na przykładzie Amsterdamu [published: 27.06.2018] [Excavating a digital city: about on-line archeology on the basis of Amsterdam].

M. Wiśniewska-Drewniak, Outsourcing archiwizacji domeny krajowej w Walii [published: 19.07.2018] [Outsorcing of archiving the national domain in Wales].

M. Wiśniewska-Drewniak, Archiwum społeczne – uczy i wychowuje!, APLA (Biuletyn Informacyjny Archiwum Państwowego w Lublinie), 20, 2017, pp. 7-8 [Community archives - education and upbringing].