Publikacje

Monografie

M. Wiśniewska-Drewniak, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019, ss. 615.


Redakcja książek

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 7: Komu i do czego są potrzebne archiwa?, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Wiśniewska-Drewniak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, ss. 286. 

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 8: Wolne archiwa wobec zmian [w druku]. 

Urkunden, Archive, Kontexte, red. M. Wiśniewska-Drewniak, K. Pepłowska, V&R unipress / Brill Deutschland GmbH, Göttingen 2022, ss. 215. 


Artykuły w czasopismach naukowych

Postmodernizm a archiwa społeczne, „Archiwista Polski”, nr 2 (70)/2013, s. 25-29.

Archiwum jako miejsce pamięci, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 4 (6)/2013, s. 137-148, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2013.004.

Badanie archiwów społecznych metodą wielokrotnego studium przypadku - metodologia, „Archiwista Polski”, nr 1 (81)/2016, s. 39-53.

Amerykańscy archiwiści o oral history - przegląd tematyki tekstów publikowanych w drugiej połowie XX wieku na łamach „American Archivist”, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 6 (8)/2015, s. 11-59, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.001.

Digital community archives – selected examples, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 6 (8)/2015, s. 221-236, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.008.

Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Społeczne – studium porównawcze dwóch cyfrowych archiwów społecznych, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 7 (9)/2016, s. 91-111, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2016.005.

Education in community archives: the KARTA Centre and the General Elżbieta Zawacka Foundation, „Journal of Education, Culture and Society”, 2/2017, s. 296-305, DOI: https://doi.org/10.15503/jecs20172.296.305.

O rosnącym zainteresowaniu archiwami społecznymi w Polsce, „Kwartalnik Trzeci Sektor”, nr 41 (1/2018), s. 70-82, DOI: http://dx.doi.org/10.26368/17332265-041-1-2018-4

Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 3/2018, s. 273-286, DOI: http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.18.018.9472

Czasopismo „Archival Science” w latach 2011–2020 – analiza treści artykułów naukowych, „Archeion”, t. 121, 2020, s. 342-371, DOI: http://dx.doi.org/10.4467/26581264ARC.20.013.12970.

Archival description in Polish community archives: Three examples from a multiple case study, “Education for Information”, vol. 37, no. 1, s. 121-145, 2021, DOI: https://dx.doi.org/10.3233/EFI-190361

Emocje, afekty, archiwa i selekcja. Ekscytujące drogi nowej humanistyki, "Archeion", t. 122, 2021, DOI: https://doi.org/10.4467/26581264ARC.21.013.14493.

M. Wiśniewska-Drewniak, J. Lowry, N. Kravchenko, "Maybe in a few years I'll be able to look at it": a preliminary study of documentary issues in the Ukrainian refugee experience, "Archival Science", 2022, DOI: https://doi.org/10.1007/s10502-022-09407-1

Archiwa - oddziaływania i wartości, "Krakowski Rocznik Archiwalny", t. 29, 2023, s. 205-214, DOI: https://doi.org/10.4467/12332135KRA.23.012.18620


Rozdziały w monografiach

Archiwalia dotyczące przełomu 1989–1993 w archiwach społecznych, [w:] I Lubelska Jesień Historyczna. Materiały konferencyjne, wyd. Wydział Humanistyczny UMCS, Lublin 2012, s. 374-380.

Teoria archiwalna w archiwach społecznych, [w:] Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki „Od pergaminu do blu-raya”, red. H. Ciechanowski, wyd. Studenckie Koło Naukowe Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2013, s. 20-37 [ss. 18].

Archiwum społeczne – archiwum emocji, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 77-86.

Egodokumentalność archiwów społecznych, [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Olsztyn-Warszawa 2014, s. 255-265.

Funkcje archiwów społecznych, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa-Lublin 2015, s. 63-69.

Struktura zasobu archiwów społecznych, [w:] Symposia Archivistica, t. 1: Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 121-134.

Relacje oral history w internecie – kilka przykładów z Polski, [w:] Belliculum diplomaticum VI Thorunense: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, red. K. Kopiński, J. Tandecki, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2016, s. 217-233.

History of community archiving in Poland, [w:] Engaging with Records and Archives: Histories and Theories, red. F. Foscarini, H. MacNeil, B. Mak, G. Oliver, Facet Publishing, London 2016, s. 195-209.

Badanie zarządzania dokumentacją z użyciem metod empirycznych badań jakościowych, [w:] Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 7: Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen, M. Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 77-93. [preprint]

Badania archiwów społecznych: w poszukiwaniu „lokalnych archiwistyk”, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 243-261.

Opis archiwalny w archiwach społecznych: Bronowickie Archiwum Społeczne i Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, [w:] Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Zmudziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, s. 263-292.

Terenowe badanie archiwów społecznych: refleksje z podróży po pograniczach, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 6: Pogranicza archiwistyki, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 101-117.

Wyszukiwanie w archiwach społecznych – wstęp do zagadnienia, [w:] Symposia Archivistica, t. 6: Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, red. A. Żeglińska, M. Żuławnik, wyd. IPN, Warszawa 2020, s. 167-175.

Archival Appraisal in Community Archives, [w:] Urkunden, Archive, Kontexte, red. M. Wiśniewska-Drewniak, K. Pepłowska, V&R unipress / Brill Deutschland GmbH, Göttingen 2022, s. 197-210

Archiwa społeczne a symboliczna anihilacja - o celach oddolnego dokumentowania, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 7: Komu i do czego potrzebne są archiwa?, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Wiśniewska-Drewniak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, s. 99-114.


Recenzje w czasopismach naukowych

Archiwistyka społeczna, red. merytoryczna Katarzyna Ziętal, Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 147, „Archiwista Polski”, nr 3 (71)/2013 , s. 67-75.

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w Polsce – przewodnik, przygot. materiału do publ. Agnieszka Kudełka, Małgorzata Kudosz, Ewa Sularz, oprac. red. Marta Drobnik, Anna Morawska, Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2014, ss. 332, „Archiwista Polski”, nr 3 (75)/2014, s. 92-95.

Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2013, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 5 (7)/2014, s. 247-250, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2014.022.

Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako „strażnik pamięci”. Studia historyczno-archiwalne, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby, Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, ss. 289, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 8 (10)/2017, s. 259-262, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2017.016.

ARCHIWA SPOŁECZNE W POLSCE. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY, red. K. Ziętal, Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2016, ss. 103, „Archeion”, t. 118, 2017, s. 517-525.


Sprawozdania

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce. Lublin, 8 listopada 2012 r., „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 3 (5)/2012, s. 254-266.

XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, „Głos Uczelni”, nr 5 (327), maj 2013, s. 12.

Sprawozdanie z konferencji I-CHORA 7 – Seventh International Conference on the History of Records and Archives (Amsterdam, 29-31 lipca 2015 r.), “Archiwista Polski”, nr 4 (80)/2015, s. 84-86.

II Kongres Archiwów Społecznych, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 8 (10)/2017, s. 193-204, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2017.010.


Publikacje popularnonaukowe 

Działalność edukacyjna archiwów społecznych, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Wisniewska_portal_ost.pdf [link nieaktywny] [data publikacji: 2014].

Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, ss. 18 [data publikacji: 3.11.2016].

Archiwum społeczne – uczy i wychowuje!, APLA (Biuletyn Informacyjny Archiwum Państwowego w Lublinie), nr 20, 2017, s. 7-8.

Diffengine – narzędzie do śledzenia zmian w treści newsów publikowanych online [data publikacji: 14.05.2018].

Sieć jako historia [data publikacji: 12.06.2018].

Odkopywanie cyfrowego miasta, czyli o archeologii Internetu na przykładzie Amsterdamu [data publikacji: 27.06.2018].

Outsourcing archiwizacji domeny krajowej w Walii [data publikacji: 19.07.2018].


Materiały konferencyjne

It is much more complicated: The challenges of teaching about community archives in Poland. Poster zaprezentowany na Kongresie Międzynarodowej Rady Archiwów w Abu Dhabi, październik 2023. 

Archiwa społeczne: działania w przestrzeni publicznej – oddziaływanie – badania. Prezentacja towarzysząca referatowi wygłoszonemu w trakcie konferencji "Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania", Poznań, listopad 2023. 

Oddziaływanie niezależnych archiwów społecznych – wprowadzenie do projektu. Prezentacja towarzysząca referatowi wygłoszonemu w trakcie konferencji "II Zaduszki Archiwalne", Kraków, grudzień 2023.